Fundacja Life Surfers
KRS 0000707010
Nest Bank 86 2530 0008 2024 1026 0211 0001


Statut Fundacji Life Surfers


I. POSTANOWIENIA

§ 1
1. Fundacja Life Surfers, dla której zostaje ustalony niniejszy statut, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małgorzatę i Przemysława małżonków Szymańskich aktem notarialnym z dnia 24.11.2017 sporządzonym przez notariusza Joannę Irmina Pilarczyk w kancelarii notarialnej w Szczecinie, ul. Staromłyńska 8 i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. Nr 46 poz.203 z 1991 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. W swej działalności Fundacja kieruje się zasadami zgodnymi z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja Life Surfers, a pośrodku logo Fundacji.
2. Fundacja używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę i adres Fundacji.

§ 4
Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru Fundacji.

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 5
1. Celami Fundacji są:
a) działalność oświatowa i promocja stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, które owocuje w życiu społecznym akceptacją siebie samego i drugiego człowieka, dialogiem, współpracą, budowaniem przyjaźni i bezinteresowną służbą innym.
b) działalność kulturalna
c) działalność charytatywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin znajdujących się w złej sytuacji społecznej, zawodowej, psychicznej, moralnej, zdrowotnej lub materialnej.
d) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) wspieranie materialne i organizacyjne przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji,
b) publikację materiałów edukacyjnych, działalność wydawniczą, redagowanie i prowadzenie serwisów internetowych oraz wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na różnych nośnikach zapisu informacji,
c) organizowanie rekolekcji, warsztatów, szkoleń, sesji formacyjnych, festiwali, pielgrzymek, konferencji, kolonii, obozów i działań artystycznych, kulturalnych i sportowych oraz innych działań związanych z celami Fundacji,
d) organizowanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej, rzeczowej lub finansowej osobom wymienionym w § 5, pkt 1, ppkt c,
f) organizowanie wolontariatu,
g) organizowanie zbiórek publicznych.
h) realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celami Fundacji
i) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
j) działalność na rzecz rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
k) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie działalności pożytku publicznego,
l) budowę i prowadzenie ośrodków, klubów i świetlic.
ł) współpracę z innymi organizacjami kościelnymi i świeckimi, parafiami, władzami samorządowymi, organizacjami administracji publicznej w kraju i funduszami państwowymi, w tym dostępnymi w ramach Unii Europejskiej, osobami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.
3. Działalność odpłatna Fundacji może obejmować:
a) publikację materiałów edukacyjnych, działalność wydawniczą, redagowanie i prowadzenie serwisów internetowych oraz wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na różnych nośnikach zapisu informacji,
b) organizowanie wyjazdów i wypoczynku,
c) organizowanie rekolekcji, warsztatów, szkoleń, sesji formacyjnych, festiwali, koncertów, pielgrzymek, konferencji i badań naukowych,
d) prowadzenie ośrodków, klubów i świetlic.

III. MAJĄTEK FUNDACJI


§ 7
1. Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w kwocie tysiąca złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia,
b) inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację.

§ 8
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) subwencji osób prawnych,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) dotacji ze środków publicznych,
f) innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową.

§ 9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

IV. ZARZĄD FUNDACJI§ 10
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest organem zarządzającym Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2-9 osób. Każdy z członków Zarządu powoływany jest imiennie przez Fundatorów aż do odwołania. Fundatorzy podejmują decyzje o członkostwie w Zarządzie na drodze jednomyślnej uchwały. W przypadku śmierci Fundatorów decyzję tą podejmuje Zarząd.
3. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
4. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu Fundacji oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji na okres trzech lat. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji można pełnić przez więcj niż jedną kadencję. Przy powoływaniu pierwszego składu Zarządu funkcje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji powierzają Fundatorzy Fundacji.
5. Zarząd podejmuje wszystkie uchwały na drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, zwołuje je i przewodniczy im Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członowie Zarządu minimum 3 dni przed posiedzeniem.
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie.
8. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) opracowywanie programu działalności Fundacji,
b) organizacja pracy w Fundacji,
c) udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów,
d) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
e) udzielanie informacji na temat bieżącej działalności Fundacji na życzenie Fundatorów,
f) przedstawianie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundatorom.
9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji oraz wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Fundatorów.

§ 11
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

V. LIKWIDACJA FUNDACJI§ 13
Likwidacja Fundacji następuje na mocy jednomyślnej uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji przy obecności wszystkich członków Zarządu i Fundatorów. Zarząd uchwali likwidatora Fundacji oraz określi tryb likwidacji.

§ 14
W przypadku likwidacji Fundacji - nieruchomości i środki materialne stanowiące jej własność przechodzą na rzecz Stowarzyszenia Kościelnego Emmanuel ul.Filtrowa 83/29, 02-032 Warszawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 15
Zmiana statutu Fundacji może nastąpić na drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich żyjących i zdolnych do głosowania członków Zarządu Fundacji.